مجوز ها
پروانه کسب
خدمات انفورماتیکی شرکت طرح و پردازش غدیر
خدمات انفورماتیکی شرکت طرح و پردازش غدیر
خدمات انفورماتیکی شرکت طرح و پردازش غدیر
پروانه صلاحیت سمتا شرکت طرح و پردازش غدیر
پروانه صلاحیت سمتا شرکت طرح و پردازش غدیر
پروانه صلاحیت سمتا شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی نظام صنفی شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی نظام صنفی شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی نظام صنفی شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی عضویت انجمن صنفی صنعت افتا شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی عضویت انجمن صنفی صنعت افتا شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی عضویت انجمن صنفی صنعت افتا شرکت طرح و پردازش غدیر
نرم افزار اطلس شرکت طرح و پردازش غدیر
نرم افزار اطلس شرکت طرح و پردازش غدیر
نرم افزار اطلس شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهینامه رتبه بندی احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
گواهینامه رتبه بندی احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
عضویت اطاق بازرگانی شرکت طرح و پردازش غدیر
عضویت اطاق بازرگانی شرکت طرح و پردازش غدیر
عضویت اطاق بازرگانی شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهینامه ها
گواهینامه سازگاری اتصال با نرم افزار جامع بانکداری فرانگین شرکت توسن
گواهی celab شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی celab شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی celab شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهینامه سازگاری اتصال شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهینامه سازگاری اتصال شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهینامه سازگاری اتصال شرکت طرح و پردازش غدیر
اتحادیه تولیدکنندگان نرم افزار ایران شرکت طرح و پردازش غدیر
اتحادیه تولیدکنندگان نرم افزار ایران شرکت طرح و پردازش غدیر
اتحادیه تولیدکنندگان نرم افزار ایران شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهینامه سازگاری اتصال شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهینامه سازگاری اتصال شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهینامه سازگاری اتصال شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی تایید نرم افزار شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی تایید نرم افزار شرکت طرح و پردازش غدیر
گواهی تایید نرم افزار شرکت طرح و پردازش غدیر
شرکای تجاری
نمایندگی انحصاری شرکت سوپریما شرکت طرح و پردازش غدیر
نمایندگی انحصاری شرکت سوپریما شرکت طرح و پردازش غدیر
نمایندگی انحصاری شرکت سوپریما شرکت طرح و پردازش غدیر
افتخارات شرکت طرح و پردازش غدیر
افتخارات شرکت طرح و پردازش غدیر
افتخارات شرکت طرح و پردازش غدیر
نمایندگی انحصاری شرکت Suprema
افتخارات شرکت دانش بنیان طرح و پردازش غدیر
افتخارات شرکت دانش بنیان طرح و پردازش غدیر
افتخارات شرکت طرح و پردازش غدیر
نمایندگی انحصاری شرکت Suprema (ترجمه)
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه شرکت پست
رضایت نامه بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت طرح و پردازش غدیر
رضایت نامه بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت طرح و پردازش غدیر
رضایت نامه بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان آذربایجان غربی شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان آذربایجان غربی شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان آذربایجان غربی شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان زنجان شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان زنجان شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان زنجان شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه مرکز همایش های صدا و سیما
تقدیرنامه بانک سپه
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان آذربایجان شرقی شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان آذربایجان شرقی شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان آذربایجان شرقی شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان اردبیل شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان اردبیل شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان اردبیل شرکت طرح و پردازش غدیر
رضایت نامه بانک پاسارگاد
رضایت نامه بانک ایران زمین شرکت طرح و پردازش غدیر
رضایت نامه بانک ایران زمین شرکت طرح و پردازش غدیر
رضایت نامه بانک ایران زمین شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان مازندران شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان مازندران شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان مازندران شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان گیلان شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان گیلان شرکت طرح و پردازش غدیر
تقدیرنامه کانون سردفترداران استان گیلان شرکت طرح و پردازش غدیر
سایر افتخارات
لوح یادبود اولین دوره فیس کاپ
لوح یادبود هجدهمین نمایشگاه پلیس
لوح تقدیر بانکداری الکترونیک
دومین جشنواره کارآفرینان برتر
لوح های تقدیر
فهرست